2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамж, цэсний мэдээллүүд