2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

Ажилд зуучлах, АМЧБО үйлчилгээ цэсний мэдээллүүд