2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

Шинэ ажлын байрны бүртгэл мэдээлэл цэсний мэдээллүүд