2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

түр байрлуулан асрамжлах цэсний мэдээллүүд