2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан үйлчилгээ цэсний мэдээллүүд