2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах цэсний мэдээллүүд