2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

бусад хөнгөлөлт, тусламжийн үйлчилгээнүүд цэсний мэдээллүүд