2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа цэсний мэдээллүүд