2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

салбар дундын мэдээллийн сан цэсний мэдээллүүд