2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

тендер, худалдан авалт цэсний мэдээллүүд