2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

Зорилтот бүлэгт чиглэсэн тэтгэвэр, тэтгэмж цэсний мэдээллүүд