2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

эб байгууллагаас баталсан жилийн төсөв цэсний мэдээллүүд