2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

5 сая төгрөгнөөс дээш мөнгөн гүйлгээ цэсний мэдээллүүд