2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

5 сая-с дээш худалдан авалт цэсний мэдээллүүд