2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

хөрөнгө болон концессийн зүйлийн зарлага цэсний мэдээллүүд