2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

нд сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авч буй этгээд цэсний мэдээллүүд