2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ цэсний мэдээллүүд