2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

хандив тусламж, түүний хэмжээ цэсний мэдээллүүд