2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

байгууллагын өмч хөрөнгөтөй холбоотой шийдвэр цэсний мэдээллүүд